Oświadczenie Przewoźnika Dotyczące Warunków Realizacji Umowy Przewozu

Działając w imieniu Kuźnia-Trans sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w związku z Państwa ofertą dot. zawarcia umowy przewozu przedstawiamy Państwu poniższe zastrzeżenia do Państwa oferty:

 1. Nie wyrażamy zgody na terminy płatności dłuższe niż 60 dni od dnia doręczenia faktury VAT.
 2. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne uprawniające nadawcę do jednostronnej zmiany umowy polegającej na wydłużeniu terminu płatności powyżej 60 dni.
 3. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne zastrzegające obowiązek przewoźnika do dostarczenia dokumentów przewozowych nadawcy w terminach krótszych niż 21 dni od dnia rozładunku – w przypadku przewozów międzynarodowych, lub w terminach krótszych niż 10 dni od dnia rozładunku – w przypadku przewozów krajowych.
 4. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne zastrzegające obowiązek przewoźnika do dostarczenia dokumentów przewozowych w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy nadawcy w terminach krótszych niż 7 dni od dnia rozładunku – w przypadku przewozów międzynarodowych, lub w terminach krótszych niż 4 dni od dnia rozładunku – w przypadku przewozów krajowych.
 5. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne zastrzegające kary umowne za niedostarczenie, w tym elektroniczne, faktury VAT wraz z dokumentami przewozowymi w określonym terminie.
 6. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne zawierające zastrzeżenia dotyczące zwolnienia nadawcy od obowiązku zwrotu przewoźnikowi kosztów za postój (również przestój) na miejscu załadunku lub rozładunku, których czas zwolnienia od kosztów za postój (również przestój) przekracza 2 godziny.
 7. Nie wyrażamy zgody na przenoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności na przewoźnika za czynności, za które przewoźnik nie ponosi winy i tym samym odpowiedzialności zgodnie z Konwencją CMR oraz ustawą Prawo przewozowe.
 8. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne uprawniające nadawcę do jakiegokolwiek wstrzymywania płatności za wykonaną usługę transportową.
 9. Nie wyrażamy zgody na klauzule prorogacyjne zastrzegające właściwość miejscową sądu dla siedziby, oddziału albo zakładu przedsiębiorstwa nadawcy.
 10. Nie wyrażamy zgody na postanowienia umowne zastrzegające deklaracje wartość towaru przekraczającą granicę wymienioną w art. 23 ust. 3 Konwencji CMR oraz deklaracje zastrzegające kwotę specjalnego interesu w dostawie, za które wyraźnie nie ustalono w umowie dodatkowej opłaty należnej przewoźnikowi.

Ponadto oświadczamy, że przyjęcie Państwa oferty nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku przyjęcia powyższych zastrzeżeń do złożonej przez Państwa oferty oraz przyjęcia następujących warunków:

 1. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty za wykonaną usługę transportową uznają datę księgowania należnego przewoźnego na rachunku bankowym przewoźnika.
 2. Strony postanawiają, że wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy przewozu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla powoda.
 3. Strony postanawiają, że za każdą rozpoczętą godzinę postoju (również przestoje) na miejscu załadunku lub rozładunku, po upływie 2 godzin od przybycia na miejsce załadunku lub rozładunku, nadawca zwróci przewoźnikowi zryczałtowane koszty tegoż postoju (również przestoju) w wysokości 60zł/za każdą rozpoczętą godzinę – w przypadku przewozów krajowych, albo w wysokości 30EUR/za każdą rozpoczętą godzinę – w przypadku przewozów międzynarodowych.
 4. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy przewozu przez nadawcę jest możliwe za zapłatą odstępnego na rzecz Przewoźnika w wysokości 200 euro, przy czym oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.
 5. Strony postanawiają, że brak wyraźnego oświadczenia woli o nieprzyjęciu powyższych zastrzeżeń i warunków określonych w niniejszym oświadczeniu, skutkuje przyjęciem niniejszej kontroferty, a realizacja umowy przewozu nastąpi z uwzględnieniem warunków określonych w oświadczeniu przewoźnika.